fbpx
Home Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Heb je een vraag of opmerking over onze algemene voorwaarden? Laat het ons weten via het contactformulier.

De algemene voorwaarden zijn ten alle tijden van toepassing tijdens alle werkzaamheden, diensten en rechtsbetrekkingen tussen BasCars en de deelnemer. Afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden worden gedaan door BasCars. De wijzigingen worden via de website of per e-mail bekend gemaakt aan de deelnemer. 

Wie of wat is BasCars

BasCars ofwel Bas.Cars is de organiserende partij, eveneens handelend onder de naam bascars.nl.

Bedrijfsgegevens

BasCars
KvK: 77617800
Stekeldijk 53
1443 WZ, Purmerend
Nederland
[email protected]


1) Registratie en overeenkomst

Via de website kan de deelnemer zich inschrijven voor evenementen georganiseerd door BasCars en accepteert daarmee het aanbod.

Op het moment van inschrijven dient de deelnemer de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en de opgegeven informatie moet volledig en juist zijn. Bij het moment van inschrijving verklaart de deelnemer dat alle opgegeven informatie volledig juist is en de inschrijving geheel naar waarheid heeft ingevuld. Bij wijzigingen van de opgegeven informatie is de deelnemer verplicht deze wijzigingen door te geven aan de organisatie van het evenement. 

BasCars mag de inschrijving zonder opgaaf van reden af wijzen. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer BasCars een bevestiging van goedkeuring van de inschrijving heeft gestuurd naar de deelnemer.

Scroll terug naar boven

2) Gedragscodes deelnemer

De deelnemer is te allen tijde verplicht om aanwijzingen en/of instructies gegeven door BasCars op te volgen. De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf  te bewaken. 

Het is de deelnemer niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het evenement. Tevens is de deelnemer niet toegestaan om onder invloed van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of alcoholhoudende dranken tijdens het evenement een voertuig te berijden.

Het is deelnemers niet toegestaan om tijdens het evenement met elkaar te concurreren op bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid of eventuele andere niet bij verkeerswet toegelaten gedrag.

De deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen aan te gaan.

Wanneer een deelnemer zich niet houdt aan de gedragscodes opgesteld door BasCars, kan de deelnemer gevraagd worden om per direct het evenement te verlaten zonder dat deze recht heeft op restitutie van de reeds betaalde vergoeding aan BasCars. 

BasCars staat daarbij in het recht om deelname tot volgende evenementen te weigeren.  

Scroll terug naar boven

3) Boekingsvoorwaarden en annulering

De hoofdsom betalen voor het evenement is vereist voor het definitief maken van de registratie.

De deelnemer dient de annulering schriftelijk via een e-mail aan BasCars kenbaar te maken.

Indien de overeenkomst door de deelnemer wordt opgezegd, zal BasCars de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • Langer dan 14 dagen voor vertrek of aanvang: 0% van de totale hoofdsom.
  • Vanaf 7-14 dagen voor vertrek of aanvang: 50% van de totale hoofdsom.
  • Van 3-7 dagen voor vertrek of aanvang: 75% van de totale hoofdsom.
  • Vanaf 3 dagen of minder voor vertrek tot de dag van vertrek of aanvang: 100% van de totale hoofdsom.

Wanneer gegevens opgegeven door de deelnemer niet blijken te kloppen, en hieruit kosten ontstaan, zullen deze kosten worden doorgefactureerd aan de deelnemer. De deelnemer heeft in geen enkel geval recht op restitutie van het verschuldigde bedrag.

Tijdens bijzondere evenementen en activiteiten kunnen de annuleringskosten die BasCars in rekening brengt afwijken, dit staat dan vermeldt op de inschrijfpagina van het betreffende evenement of activiteit. 

Scroll terug naar boven

4) Weigering deelname

Wanneer de deelnemer een artikel uit deze algemene voorwaarden overtreed, kan BasCars een deelnemer weigeren en is gerechtigd om de deelnemer te verwijderen van het evenement zonder dat deze recht heeft op restitutie van de reeds betaalde vergoeding aan BasCars. De deelnemer draagt volledig het risico voor (eventuele) schade die voortvloeit uit het overtreden van een artikel uit deze algemene voorwaarden. De deelnemer ontziet BasCars voor de schade en BasCars is gerechtigd om de veroorzaakte schade te factureren bij de deelnemer.

Scroll terug naar boven

5) Herroepingsrecht deelnemer

De deelnemer kan de overeenkomst met BasCars gedurende een bedenktijd van 14 dagen, zonder opgaaf van reden, ontbinden per brief of mail. De bedenktijd van 14 dagen loopt vanaf het moment dat BasCars de inschrijving van de deelnemer heeft geaccepteerd middels een bevestiging en de overeenkomst tussen partijen dus tot stand is gekomen.

De bedenktijd van 14 dagen verloopt direct wanneer een evenement van start is gegaan.

Wanneer herroeping is gevraagd vanuit de deelnemer is BasCars verplicht om de betaalde verrichting binnen 14 dagen aan de deelnemer te restitueren.

Scroll terug naar boven

6) Betaling

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen ontvangt de deelnemer een e-mail met daarin een bevestiging van de betaling en het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

De deelnemer dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen de 7 kalenderdag aan BasCars te voldoen.

Wanneer de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald kan BasCars de deelnemer afwijzen.

Scroll terug naar boven

7) Aanbieding

Aanbiedingen met betrekking tot een evenement van BasCars zijn vrijblijvend. BasCars kan niet worden gehouden aan een aanbieding wanneer deze tot stand is gekomen door een vergissing, typefout of drukfout. 

De in de aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is vermeld.

Scroll terug naar boven

8) Wetgeving, regelgeving en verzekering

De deelnemer houdt zich te allen tijde aan alle ter plaatse geldende wet- en regelgeving.

De deelnemer geeft BasCars uitdrukkelijk toestemming om persoonlijke informatie van de deelnemer aan derden te verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De deelnemer dient tijdens het evenement volledig rijbevoegd te zijn en is verplicht om een geldige voertuigregistratie bij zich te dragen.

De deelnemer is verplicht om het voertuig en zichzelf behoorlijk te verzekeren. De deelnemer dient tijdens het evenement de verzekeringspapieren ten behoeve van voornoemde verzekeringen bij zich te dragen.

Scroll terug naar boven

9) Sponsors en stickers

Het is niet toegestaan om als deelnemer reclame te maken voor bijvoorbeeld andere evenementen, ondernemingen en/of producten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BasCars. Wanneer deze toestemming ontbreekt is BasCars bevoegd de deelnemer van het evenement te verwijderen.

De deelnemer geeft toestemming aan BasCars om stickers op een ruit van zijn voertuig te plaatsen die zichtbaar kunnen aantonen dat de deelnemer deelneemt aan een evenement van BasCars. BasCars kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat bij het aanbrengen en/of verwijderen van de stickers.

Scroll terug naar boven

10) Beeldmateriaal evenement

De deelnemer gaat akkoord dat BasCars beeldmateriaal van de deelnemer op de website en andere social media openbaar wordt gemaakt. De deelnemer kan uitsluitend schriftelijk een verzoek indienen via de website om het beeldmateriaal als dusdanig aan te passen zodat de deelnemer onherkenbaar wordt gemaakt.

De deelnemer is uitsluitend gerechtigd beeldmateriaal te vervaardigen voor persoonlijk- en niet commercieel gebruik, tenzij hier door BasCars schriftelijk toestemming voor is gegeven. Beeldmateriaal voorzien van een (BasCars) watermerk mag worden geplaatst op sociale media, hierbij mag het watermerk niet worden verwijderd van het beeldmateriaal. 

Scroll terug naar boven

11) Risico deelnemer

De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het voertuig bevinden. De deelnemer draagt het risico voor de gevolgen van het bij zich dragen van de betreffende zaken.

Scroll terug naar boven

12) Aansprakelijkheid

BasCars accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade, tenzij dat expliciet uit dit artikel blijkt. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld BasCars en/of zijn ondergeschikte(n).

BasCars is niet aansprakelijk in het geval van overmacht. BasCars is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Het bijwonen van een evenement geschiedt door de deelnemer geheel op eigen risico.

BasCars is niet aansprakelijk voor:
A) schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak;
B) schade van de deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer dan wel bezoeker van het evenement;
C) letselschade – waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten – van de deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het evenement;
D) schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan BasCars heeft verstrekt. 

Scroll terug naar boven

13) Communicatie 

De deelnemer gaat akkoord dat BasCars zijn gegevens gebruikt voor verdere communicatie over het evenement waarvoor de deelnemer zich ingeschreven heeft. Na afloop van een evenement waarvoor de deelnemer zich ingeschreven heeft zullen deze gegevens niet meer worden gebruikt voor andere doeleinden. (Zie ook ons Privacybeleid)

Wij gebruiken een e-mailadres en telefoonnummer voor communicatie met deelnemers om e-mail en SMS berichten te versturen met informatie over een evenement.

Scroll terug naar boven

14) Toepasselijk recht 

Op alle rechtsverhoudingen van de deelnemer met BasCars is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Scroll terug naar boven